Слідом за підвищенням штрафів планують змінити порядок проведення трудових перевірок

   У грудні минулого року Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII.

  Даним Законом надано органам місцевого самоврядування право проводити перевірки з питань додержання законодавства про працю та зайнятість населення та ініціювати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

   Крім зазначеного, Закон встановив нові розміри штрафів, що можуть застосовуватись до суб’єкта господарювання у разі порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

  Для реалізації вказаного закону Державна служба України з питань праці  (далі-Держпраці) підготувала та 11 січня 2017 року оприлюднила проект постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

  Постановою пропонується затвердити Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

   Провівши аналіз наведеного проекту Порядку ми спробували виділити основні питання та роз’яснити коли до вас можуть завітати інспектори праці та  чого від них можна чекати.

  Вказаний порядок передбачає, що Державний контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення здійснюють інспектори праці шляхом проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

   Порядком вичерпно конкретизуються підстави за яких інспектори можуть проводити інспекційні відвідування та у разі наявності хоча б однієї із таких підстав керівництво органу контролю за результатом розгляду матеріалів самостійно приймає рішення про доцільність проведення відповідних заходів.

    До таких випадків відносяться:

1) зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю та зайнятість населення; (подання працівником скарги або заяви про порушення)

2) зверненням фізичної особи, відносно якої порушено правила оформлення трудових відносин; (подання скарги або заяви про порушення особою, якій відмовили в працевлаштуванні, або яка приступила до виконання трудових обов’язків без оформлення трудових відносин)

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин; (рейдові перевірки)

4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю та зайнятість населення;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю та зайнятість населення;

 6) за інформацією Держстату та його територіальних органів (щодо наявності заборгованості із виплати заробітної плат), Фонду соціального захисту інвалідів та його відділень (щодо порушення вимог статей 19 та 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (у разі якщо чисельність   працюючих  інвалідів  менша,  ніж установлена законом), державної служби зайнятості (щодо порушення законодавства про зайнятість населення), ДФС та її територіальних органів (щодо оформлення трудових відносин), Пенсійного Фонду України та його територіальних органів (щодо оплати внесків).

   Також інспектор праці може самостійно або за заявою керівника об’єкта перевірки прийняти рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю та зайнятість населення, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин.

  Порядком також визначено строк проведення перевірки. Зокрема тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати десяти робочих днів, для об’єктів мікро-підприємництва та малого підприємництва – двох робочих днів. Встановлений термін може продовжуватись за вмотивованим рішенням керівника органу контролю.

  Окрім того положенням визначено доволі широкі повноваження інспектора при проведені перевірки до яких відноситься право:

– безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби здійснювати інспекційні відвідування та проходити до будь-яких приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

– ознайомлюватись з будь-якими документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та зайнятість населення, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом перевірки.

– на одинці або в присутності свідків ставити керівнику та / або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю та зайнятість населення, отримувати із зазначених питань усні та / або письмові пояснення;

– залучати працівників правоохоронних органів;

– фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

     Інспектор може вимагати надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками.

  У разі невиконання вимог інспектора або створення об’єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці, відсутності об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцем знаходження, відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю та зайнятість населення, складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування із зазначенням відповідних причин, який за можливості підписується керівником об’єкта відвідування або іншою уповноваженою особою.

    За результатом проведеної перевірки (в останній день перевірки), у разі відсутності порушень інспектором складається довідка про проведену перевірку.

     У випадку виявлення будь яких порушень складається акт про порушення і припис про усунення виявлених порушень. Також за результатом розгляду усіх матеріалів перевірки інспектор може вжити заходів щодо притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.

     Даним порядком передбачено можливість оскарження припису або вимоги у десятиденний строк з дати їх отримання.

  Слід вказати, що даний порядок не затверджений та протягом місяця з моменту його оприлюднення Державна служба України з питань праці  приймає пропозиції та зауваження до проекту та можливо будуть внесенні вагомі зміни до його тексту оскільки деякі пункти порядку суперечать чинному законодавству зокрема ст. 10 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» яка визначає права суб’єкта господарювання підчас здійснення державного нагляду.

ТОВ “Юридическое бюро “Канон”

лютий 2017 року

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню