SWOT аналіз трудових відносин в умовах аутстафінгу

SWOT аналіз – метод системного аналізу, що дає змогу виявити сильні і слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку підприємства. Даний аналіз є одним з інструментів стратегічного менеджменту і являє собою дослідження діяльності підприємства, або окремого напрямку діяльності за показниками: S (strengths) – сильні сторони, W (weaknesses) – слабкі сторони, O (opportunities) – можливості, T (threats) – загрози. В свою чергу S і W являють собою внутрішні фактори, тобто ті що напряму залежать від діяльності підприємства, а O та T – зовнішні фактори, що відображаються в поза господарчих процесах.

 

ВСТУП

Поняття аутстафінгу не міститься в чинному законодавстві України, проте його підґрунтя та легітимність випливають з таких нормативно-правових актів, як Закон України «Про зайнятість населення», Кодекс законів про працю України, Податковий кодекс.

Аналізуючи суспільні відносини і процеси, що прямо не визначаються та не описуються в нормах Законів слід мати на увазі, що фізичні та юридичні особи приватного права в Україні керуються загально дозвільною правовою формулою – ubi jus incertum, ibi nullum (що не заборонено то дозволено). Дана концепція відображена зокрема в статті 19 Конституції України, статтях 3, 6, 50, 91, 627 Цивільного кодексу України, тощо.

Під аутстафінгом слід розуміти послугу, яка передбачає переведення частини працівників з штату підприємства в штат спеціального кадрового агентства. При цьому працівники продовжують працювати на своєму попередньому підприємстві, але на ньому не числяться. Кадрове агентство є безпосереднім працедавцем для працівників. Фактично аутстафінг – це своєрідна оренда підприємством необхідних йому кадрів у відповідної агенції на визначений термін.

Ст. 39 Закону України «Про зайнятість населення» передбачений такий вид діяльності, як «діяльність суб’єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого працедавця», що є тотожним поняттю аутстафінгу.

Також Податковим кодексом України в підпункті 14.1.183 статті 14 визначено, що послуга з надання персоналу – господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. Інші умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін

Отже, послуги аутстафінгу являють собою надання працівників для здійснення певного виду діяльності від одного підприємства іншому на підставі господарського договору, або цивільно – правової угоди. Хоча чинне законодавство не забороняє подібних відносин, внаслідок законодавчих прогалин та недосконалого регулювання даної сфери поряд із очевидними позитивними моментами існує низка ризиків.

SWOT аналіз Аутстафінга (2)

ВИСНОВКИ

Зважаючи на відносно нову появу трудових відносин на умовах аутстафінгу в українському суспільстві дане питання вимагає більш чіткого нормативного врегулювання. Існують непоодинокі випадки коли державні органи внаслідок відсутності законодавчої бази певних процесів безпідставно втручались в діяльність суб’єктів господарювання наслідком чого були необумовлено великі штрафні санкції.

Проте, незважаючи на досить великий ризик піддатись штрафним санкціям збоку контролюючих органів за найм працівників на умовах аутстафінгу такий процес має безперечні плюси, що позитивно відобразяться на майновій складовій підприємства. Одним з найважливіших позитивних моментів є економія часу та грошових ресурсів пов’язаних з оформленням та звільненням працівників. Так, у досвідченого HR менеджера оформлення комплекту документів для приймання 1 працівника на роботу займає приблизно від 30 хвилин до 1 години і в такому випадку залучення працівників за договором аутстафінгу збереже наймачу багато часу.

Крім того слід періодично перевіряти і контролювати діяльність аутстафінгової компанії та вимагати від неї відповідні документи, що стосуються предмета договору аутстафінгу.

Олександр Щедров, юрисконсульт

ТОВ “Юридическое бюро “Канон”

квітень,2018

 

Для отримання консультації адвоката у м. Херсон ви можете написати нам на нашу електронну пошту office.kanon.ks@gmail.com або зателефонувати на номер (0552) 42-46-48, (0552) 42-46-49.

 

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню