Прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ шляхом опитування

За чинним українським законодавством вищим органом товариства з обмежено відповідальністю (тобто ТОВ) є загальні збори учасників, на яких можуть вирішуватися будь-які питання стосовно діяльності такого товариства.

Питання, які належать до компетенції загальних зборів учасників, зазначені в ст. 30 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” № 2275-VIII від 06.02.2018 (далі – Закон), а також у статуті кожного товариства. Так, до виключної компетенції загальних зборів учасників належать: визначення основних напрямів діяльності товариства; розподіл чистого прибутку товариства, вирішення питання про виплату дивідендів учасникам; зміна розміру статного капіталу; обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства  / окремих членів наглядової ради або одноосібного виконавчого органу товариства / членів колегіального виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;  перерозподіл часток між учасниками товариства; прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства тощо.

Відповідно до законодавства України кожен учасник ТОВ (особисто або через своїх представників) має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з таких питань. При цьому, якщо інше не передбачено статутом товариства, то такий учасник має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

Фактично проведення загальних зборів учасників передбачають спільну присутність учасників такого ТОВ  в одному місці для обговорення питань порядку денного. Є варіант проведення зборів у режимі відеоконференції, за умови, що є можливість бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

За загальним правилом рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Також українське законодавство передбачає можливість, аби учасник товариства міг взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі, де справжність підпису учасника товариства на такому документі має бути засвідчена нотаріально. Таку процедуру називають “заочне голосування”.

Відповідно до ст. 36 зазначеного вище Закону рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Розглянемо особливості такого прийняття рішень.

Перш за все, зауважимо, що ч. 2 ст. 36 цього Закону встановлено перелік рішень, що не можуть бути прийняті за такою процедурою. До них належать такі:

1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;

2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

4) ліквідацію товариства;

5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених законодавством;

6) виключення учасника з товариства.

Тобто на законодавчому рівні встановлено чіткий перелік питань, які не можуть бути вирішені, використовуючи процедуру прийняття рішення шляхом опитування.

Акцентуємо увагу, на те, що кожне товариство у своєму статуті може передбачити й інші додаткові рішення, які не можуть бути прийняті у такий спосіб.

Стосовно порядку прийняття рішень шляхом опитування зазначимо наступне.

Ініціатор опитування (учасник товариства або виконавчий орган) надсилає всім учасникам відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання або питань. У такому запиті обов’язково мають бути зазначені два моменти: перше – це адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, а друге – строк, протягом якого вони мають це зробити.

Якщо учасник ТОВ згоден із запропонованим рішенням, то він підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання відповідного запиту. При тому, зауважимо, що така згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

Чинним законодавством України не передбачено необхідності нотаріального засвідчення справжності підпису учасника товариства на такій згоді, проте ця вимога може бути передбачена у статуті ТОВ.

Надсилання учасникам запитів та/ або навпаки  надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися не лише стандартно за поштовою адресою, а також із застосуванням засобів електронних комунікацій, які визначені у статуті.

Щодо підрахунку голосів для прийняття рішення шляхом опитування, то зауважимо наступне.

По-перше, не враховуються під час підрахунку результатів голосування відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання.

По-друге, якщо за рішення проголосували всі учасники товариства, то воно вважається прийнятим, Зазначимо, що датою прийняття рішення є останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Ініціатор опитування зобов’язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, а також додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства. Після цього ініціатор зобов’язаний надіслати це всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства.

Ще одним обов’язком, який покладено на ініціатора опитування, є передача ним підписаних письмових рішень, які були отримані від учасників товариства, виконавчому органу товариства. Вони скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. За бажанням рішення, яке приймається шляхом опитування, може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, який підписують всі учасники товариства.

Проте, підсумовуючи все вищесказане, хочемо акцентувати увагу на тому, що кожне товариство у своєму статуті може прописати інші правила та вимоги для прийняття рішення шляхом опитування, зокрема встановити, хто може виступати у ролі ініціатора, визначити інший строк для направлення згоди з прийнятим рішенням, врегулювати інші питання щодо процедури проведення опитування, або взагалі виключити можливість прийняття рішення шляхом опитування.

 

АО “КАНОН”, січень 2022 рік

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню