Прийняття до громадянства України

З огляду на останні події в Україні та теперішній статус громадянина України у світі все більше людей цікавляться можливість отримати громадянство України. Зараз ця послуга також діє, навіть для громадян РФ. У нашій статті ми розповімо про один із способів отримання громадянства України – прийняття до громадянства.

Перш за все, відмітимо, що відповідно до чинного законодавства України громадянство України – це правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках.

Умови та порядок набуття громадянства України регламентуються Законом України «Про громадянство України» (далі – Закон) та Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215, яким затверджено Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень (далі – Порядок).

 

Громадянами України є:

1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України;

2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України “Про громадянство України” (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;

3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис “громадянин України”, та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України;

4) особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.

 

Відповідно до ст. 6 Закону громадянство набувається:

1) за народженням;

2) за територіальним походженням;

3) внаслідок прийняття до громадянства;

4) внаслідок поновлення у громадянстві;

5) внаслідок усиновлення;

6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в заклад охорони здоров’я, заклад освіти або інший дитячий заклад, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю;

7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;

8) у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;

9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;

10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Таким чином, однією із підстав набуття громадянства України є прийняття до громадянства, тобто іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх заявою прийняті до громадянства України.

 

Які є умови до прийняття до громадянства?

1) визнання і дотримання Конституції України та законів України (особа засвідчує це у заяві про прийняття до громадянства України);

2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (подає особа без громадянство) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (подає іноземець);

Досить цікавим є те, що Законом № 1941-IX від 14.12.2021 року були прийняті зміни, що передбачали, що у деяких випадках, які чітко встановлені законом, певні категорії іноземців можуть подавати інші декларації, заяви. Це значно спрощує цю процедуру зараз, коли діє воєнне положення. Наприклад, іноземцем, який в установленому законодавством України порядку проходить (проходив) військову службу за контрактом у Збройних Силах України може подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років, проте у цьому правилі є також деякі виключення, наприклад, для іноземців і осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки;

4) отримання дозволу на імміграцію (не поширюється на осіб, яких визнано біженцями або яким надано притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або отримали посвідку на постійне проживання в Україні);

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування ( це не поширюється на осіб з інвалідністю, пов’язаною з порушеннями зору, слуху, мовлення);

Це підтверджується сертифікатом про рівень володіння державною мовою, який видається Національною комісією зі стандартів державної мови за результатами іспиту (окрім певної категорії осіб).

6) наявність законних джерел існування (це не поширюється на осіб, яких визнано біженцями або яким надано притулок в Україні).

 

Проте, слід пам’ятати, що відповідно до українського законодавства до громадянства України не приймається особа, яка:

1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

2) засуджена в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;

3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

 

Які дії необхідно вчинити, щоб отримати послугу прийняття до громадянства України?

– зібрати необхідні документи;

– звернутися до територіального підрозділу ДМС України;

–  подати заяву разом із необхідними документами;

– отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України (що є підставою для оформлення паспорта громадянина України) у територіальному органі або підрозділі ДМС України за місцем проживання.

Відповідно до Порядку заяву та інші документи з питань громадянства заявник подає особисто (за наявності поважних причин заява та інші документи можуть подаватися іншою особою або надсилатися поштою).

Загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття до громадянства України не повинен перевищувати одного року з дня їх надходження. Загальний строк розгляду заяв про прийняття до громадянства України дітей, осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства не повинен перевищувати дев’яти місяців з дня їх надходження.

Датою набуття громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України.

 

АО “КАНОН”, червень, 2022 року

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню