Повні учасники та вкладники в командитному товаристві: про що слід пам’ятати

Підприємницька діяльність в Україні може здійснюватися в будь-якій організаційно-правовій формі: як фізичною особою – підприємцем, так і юридичною особою (наприклад, у формі приватного підприємства, акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю / додатковою відповідальністю, командитного товариства або повного товариства тощо).

Командитне товариство є одним із видів господарських товариств,яке поєднує в собі ознаки повного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю. Його особливістю є  наявність двох категорій учасників:

  • повні учасники;
  • вкладники.

 Однієї із найосновніших відмінностей у їх правовому статусі є те, яку саме відповідальність вони несуть за зобов’язання такого товариства. Це насамперед, пов’язано з тим, що повні учасники, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність,  солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном, а вкладники несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, лише у межах сум зроблених ними вкладів.

Проте, як зазначено в ч. 1 ст. 138 Цивільного кодексу України якщо вкладник командитного товариства вчиняє правочин від імені та в інтересах товариства без відповідних повноважень, то в разі схвалення його дій командитним товариством він звільняється від відповідальності перед кредиторами за вчинений правочин.Якщо схвалення командитного товариства не буде отримано, вкладник відповідатиме перед третіми особами за вчиненим ним правочином усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення.

Зазначимо, що правове становище повних учасників командитного товариства аналогічне правовому становищу учасників повного товариства, включаючи вимогу ч. 7 ст. 80 Господарського кодексу України про наявність статусу зареєстрованого суб’єкта господарювання. Тобто повні учасники  командитного товариства мають права і обов’язки, аналогічні правам та обов’язкам учасників повного товариства і несуть субсидіарну солідарну майнову відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, на яке може бути звернено стягнення. До таких прав, зокрема, належить право отримувати прибуток пропорційно до своєї частки у складеному капіталі, якщо інше не передбачено засновницьким договором або домовленістю учасників; право ознайомлюватися з усією документацією щодо ведення справ товариства;право діяти від імені товариства, якщо засновницьким договором не визначено, що всі учасники ведуть справи спільно або що ведення справ доручено окремим учасникам; право за згодою інших учасників передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому учасникові товариства або третій особі та інші. Окремо відмітимо, що лише повні учасники підписують засновницький договір.

Також слід пам’ятати, що особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві.Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства, а також не може бути вкладником цього самого товариства.

Щодо вкладників, то вони вступають в товариство шляхом внесення грошових або матеріальних вкладів. З цього і походить їх назва – вкладники, адже для отримання такого статуту в командитному товаристві особа має зробити вклад до складеного капіталу. Таке внесення посвідчується свідоцтвом про участь у командитному товаристві. Проте, на законодавчому рівні прописано, що сукупний розмір таких вкладів не повинен перевищувати 50 %  відсотків складеного капіталу повного товариства.

До основних прав вкладників в командитному товаристві відносять:одержувати частину прибутку товариства відповідно до його частки у складеному капіталі товариства в порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом); вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товариства; ознайомлюватися з річними звітами та балансами товариства;  після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержати свій вклад у порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом); передати свою частку (її частину) у складеному капіталі іншому вкладнику або третій особі, повідомивши про це товариство та інші права.

Також вкладники мають переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку (її частину) в складеному капіталі товариства. Якщо бажання викупити частку (її частину) виявили декілька вкладників, зазначена частка розподіляється між ними відповідно до їхніх часток у складеному капіталі товариства.

Слід звернути увагу, що повний учасник командитного товариства має право передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому повному  учасникові товариства або третій особі лише за згодою інших його повних учасників.  У такому випадку, до  нового учасника переходять повністю чи у відповідній частині права та зобов’язання, що належали учасникові, який передав  таку частку або її частину.
У будь – якому випадку, у разі передання  повним учасником командитного товариства усієї  своєї частки іншій особі участь цього учасника в товаристві припиняється і для нього настають наслідки, передбачені частиною третьою статті 124 Цивільного Кодексу України України, а саме :  повний учасник командитного товариства відповідає за зобов’язаннями товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною мірою з учасниками, що залишилися, протягом трьох років з дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, у якому він вибув із товариства.

Щодо управляння діяльністю командитного товариства, то воно здійснюється лише повним учасниками. Вкладники не мають права брати участі у цьому та заперечувати проти дій повних учасників щодо управління діяльністю товариства. Проте на законодавчому рівні прописано, що вкладники командитного товариства можуть діяти від імені товариства за довіреністю.

Також слід пам’ятати, що найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх повних учасників, слова “командитне товариство” або містити ім’я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів “і компанія”, а також слова “командитне товариство”.Якщо у найменування командитного товариства включене ім’я вкладника, такий вкладник стає повним учасником товариства.

Отже, якщо ви бажаєте здійснювати підприємницьку діяльність у формі командитного товариства, то пам’ятайте про різні правові статуси повного учасника та вкладника у такому товаристві. Перед тим, як обирати у якості кого, ви плануєте виступати, детально ознайомитися із правами та обов’язками кожного з них, а також зверніть уваги на їх  рівень відповідальності.

Адвокатське Об’єднання “КАНОН”

травень 2019 р.

 

Для отримання консультації адвоката у м. Херсон ви можете написати нам на нашу електронну пошту office.kanon.ks@gmail.com або зателефонувати на номер (0552) 42-46-48, (0552) 42-46-49.

 

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню