Коронавірус COVID-19: запровадження карантину віднесено до форс-мажорних обставин, в тому числі і у відносинах найму (оренди)

 

На сьогоднішній день на всій території України, в тому числі і в м. Херсоні встановлений карантин до 03.04.2020 року.

Відповідна новина викликала занепокоєння у осіб, які приймають участь у договірних відносинах найму (оренди). Тому ми вирішили у своїй статті розглянути актуальні питання форс-мажору у договірному праві, адже це є не тільки важливим розділом в комерційних договорах, контрактах, а також є дуже актуальним у зв’язку із запровадженням карантину.

Кабінетом міністрів України від 11.03.2020 року за № 211 прийнято постанову «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». Відповідно до якої з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України установлено карантин,  та заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами, проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників).

Зауважимо, що статтею 1 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» визначено поняття карантин – це адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Пунктом 2 даної постанови № 211 встановлено, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування забезпечитиорганізацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог цієї постанови, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів, подання щодня Міністерству охорони здоров’я інформації про здійснення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 для її узагальнення та інформування Кабінету Міністрів України.

Щодо питання форс-мажору під час виконання договорі оренди у зв’язку із запровадженням  карантину, зазначимо наступне.

По-перше. Відповідно до статті 617 Цивільного кодексу України, особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Господарський кодекс України у статті 218 лише повторює визначення непереборної сили, та зазначає перелік обставин, що не відносяться до непереборної сили, та які повністю співпадають з обставинами, наведеними у статті 617 Цивільного кодексу України відносно випадку.

Отже, в першу чергу форс-мажорна обставина звільняє саме від відповідальності, але ніде прямо не вказано, що вона звільняє від виконання прямих обов’язків за договором, таких як сплата орендної плати.

По-друге. Кожний договір щодо форс-мажорних обставин необхідно аналізувати. У разі, якщо в вашому договорі не вказано про карантин, як форс-мажорна обставина, встановлений Кабінетом Міністрів України від 11.03.2020 року, ця обставина передбачена на законодавчому рівні з 17 березня 2020 року Закон № 530-IX , тому на неї можна посилатись, задля уникнення відповідальності, передбачених договором.

Верховною радою України було прийнято Закон України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 530-IX).

Відповідно до Закону № 530-IX, були внесенні такі зміни до частини другої статті 14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52; 2014 р., № 44, ст. 2040) після слів “введення комендантської години” доповнити словами “карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України”.

Отже, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, вважатиметься форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили).

По-третє. Статтею 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» визначено, що видача сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлюється Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами Регламентом засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

У м. Херсоні діє Херсонська торгово-промислова палата (www.tpp.ks.ua), яка знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Гагаріна 34-а.

Ознайомитись із переліком документів необхідних для процедури підтвердження факту настання форс-мажорних обставин можливо за посиланням https://www.tpp.ks.ua/poslugi/yuridichnij-viddil/dokumenty.html.

По-четверте. Засвідчення форс-мажору і його результат залежить і від того, як сформовано положення про форс-мажор у Вашому договорі. Перегляньте який механізм сповіщення контрагента, які права дає і які наслідки має підтвердження обставини форс-мажору. Адже, наслідки можуть бути різними-від розірвання договору, до уникнення штрафів.

Сторона, яка постраждала, може бути звільнена від відповідальності тільки у разі, якщо впродовж встановленого у договорі строку вона надасть відповідний сертифікат, який виданий торгово-промисловою палатою, своєму контрагенту.

Для того, щоб уникнути притягнення до відповідальності за невиконання договору (контракту), рекомендуємо врегулювати спір поза судовим порядком. Негайно повідомити контрагента про форс-мажор. У повідомленні обов’язково має бути вказаний зміст обставин, їх характер і вплив на виконання зобов`язань за договором. Укласти додаткову угоду до договору (контракту), яка б врегулювала відносини сторін на період карантину або більш тривалий період.

По-пяте. У разі, якщо неможливо домовитись із контрагентом поза судовим порядком, ви маєте право звернутись до суду із позовом, для захисту вашого права та інтересу. Договірні відносини із контрагентом може бути розірваним на підставі наявності істотних змін обставин.

Частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України визначено, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Відповідно до частини 2 статті 652 ЦК України, якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, – змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Крім того, існують спеціальні норми за якими можливо зменшити розмір орендної плати, вони встановлені частиною четвертою статті 762 ЦК України та частиною другою статті 286 ГК України, згідно з якими орендар може вимагати зменшення розміру орендної плати у разі зміни умов господарювання, зменшення можливості користування майном орендарем у зв’язку з настанням обставин, що не залежать від його волі.

 

Враховуючи вищенаведене, радимо Вам наступне:

  • домовлятись із контрагентом мирним шляхом та внести відповідні зміни до договору щодо виконання, відстрочення або звільнення від відповідальності чи від виконання зобов’язання на період дії форс-мажорних обставин.
  • Отримати сертифікат торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили). Відповідний документ буде слугувати доказом як при взаємовідносинах зі стороною, так і при судових вирішеннях спірних ситуацій. Оскільки факт звернення до сторони не гарантує визнання форс-мажорних обставин та добровільне вирішення складеної ситуації
  • У разі не досягнення компромісу щодо договірних зобов’язань, звертатись до суду.

Сподіваюсь, що незважаючи на карантин, Ви вбережете свої відносини із контрагентом, а найголовніше – своє здоров’я.

                                                                                                                                                                                     Фокін Артем

                                                                          березень, 2020

 

 

Для отримання консультації адвоката у м. Херсон ви можете написати нам на нашу електронну пошту office.kanon.ks@gmail.com або зателефонувати на номер (0552) 42-46-48, (0552) 42-46-49.

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню